Thêm Admob Banner vào app Flutter

Như các bác đã biết, Google Admob là nền tảng để Google hiển thị quảng cáo trên App của các bác, đồng thời giúp các bác có thể kiếm thêm chút tiền cafe hằng tháng. Hôm nay cháu xin giới thiệu cách để tích hợp vào app Flutter của các bác, hiển thị cố định ở cạnh dưới trên App.

Tư liệu thực nghiệm hôm nay là app Lúa Lếp. Sản phẩm bài tập lớn môn Xử lí tiếng nói của nhóm cháu. Có gì các bác tải trên Appstore hoặc Google Play ủng hộ cháu nha.

OK, bắt đầu nào.

Chuẩn bị

 • Đương nhiên là phải có một tài khoản Admob rồi nhá
 • Tốt nhất là tài khoản đó nên được duyệt rồi, không là hổng có hiện ra cái gì đâu.

Mở dashboard Admob lên đầu tiên nè. Sau đó các bác thêm app, thêm các unit quảng cáo giùm cháu nha. Đây là hình ảnh sau khi cháu thêm

Admob

Sau đó các bác lên pub.dev cài thư viện firebase_admob config các thứ cho đúng yêu cầu nha. Docs họ hay thay đổi nên cháu nghĩ không cần thiết viết ở đây.

Tạo một class quản lí Ads

Tiếp các bác tạo giúp cháu một file ad_manager.dart. Mục đích chính là quản lí các mã ID banner.

import 'dart:io';

class AdManager {
 static String get appId {
  if (Platform.isAndroid) {
   return "<YOUR_ANDROID_ADMOB_APP_ID>";
  } else if (Platform.isIOS) {
   return "<YOUR_IOS_ADMOB_APP_ID>";
  } else {
   throw new UnsupportedError("Unsupported platform");
  }
 }

 static String get bannerAdUnitId {
  if (Platform.isAndroid) {
   return "<YOUR_ANDROID_BANNER_AD_UNIT_ID";
  } else if (Platform.isIOS) {
   return "<YOUR_IOS_BANNER_AD_UNIT_ID>";
  } else {
   throw new UnsupportedError("Unsupported platform");
  }
 }
}

Tạo bloc nhận event Admob

Các hàm trên Admob ở dạng bất đồng bộ nên các bác cần có cơ chế để tiếp nhận các sự kiện admob bắn về. Ở đây cháu dùng kiến trúc bloc với rxDart để xử lí phần này

admob_bloc.dart

import 'package:rxdart/rxdart.dart';

class AdmobBloc {
 final BehaviorSubject<bool> _bannerAdInit = BehaviorSubject<bool>();

 showBannerAd({bool state}) async {
  if (state) {
   _bannerAdInit.sink.add(true);
  } else {
   _bannerAdInit.sink.add(false);
  }
 }

 dispose() {
  _bannerAdInit.close();
 }

 BehaviorSubject<bool> get bannerAdInit => _bannerAdInit;
}

final admobBloc = AdmobBloc();

Tích hợp vào app

Bây giờ cháu muốn banner nó cố định ở cạnh dưới của app ở chỗ này

Nếu firebase_admob mà ở dạng Widget flutter thì mọi thứ đã thật đơn giản. Nhưng đời không như vậy các bác ạ, cháu chả hiểu sao họ làm theo kiểu gọi Platform Channel (nôm na là họ tạo một cái view đè lên trên nền app Flutter đang chạy). Vì vậy khá khó chịu khi phải layout cái cục này trên màn hình.

Giờ cháu phải tìm cách để resize toàn bộ App cho nó tạo khoảng trống ở đáy màn hình. Nếu nó init không thành công thì phải đưa cái paddingBottom về 0.

 • Đầu tiên các bác chuyển cái main App sang dạng StatefulWidget (để có thể thay đổi được paddingBottom theo state của admob)

 • Tiếp đến custom builder cho cái component MaterialApp

main.dart

return MaterialApp(
   title: 'Lúa Lếp',

   builder: (context, widget) {
    return StreamBuilder(
     stream: admobBloc.bannerAdInit,
     builder: (BuildContext context, AsyncSnapshot<bool> snapshot) {
      if (snapshot.hasData && snapshot.data == true) {
       return Container(
         color: Colors.black,
         child: Padding(
          padding: EdgeInsets.only(bottom: paddingBottom),
          child: SafeArea(child: widget),
         ));
      }
      return widget;
     },
    );
   },
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: OnBoarding(),
   navigatorObservers: [
    FirebaseAnalyticsObserver(analytics: analytics),
   ],
  );
 }

nhớ tạo một biến (56 là kích thước chiều cao của banner)

var paddingBottom = 56.0;

ở hàm initState các bác khởi tạo bloc

main.dart

 @override
 void initState() {
  admobBloc.showBannerAd(state: false);
  super.initState();
 }

Các bác tạo thêm một class để ẩn/hiện, init ad

ads_helper.dart


class Ads {
 static BannerAd _bannerAd;

 static void showPopupAd() {
  if (_popupAd == null) _popupAd = _createPopupAd();
  _popupAd
   ..load()
   ..show();
 }

 static void hidePopupAd() async {
  if (_popupAd != null) {
   await _popupAd.dispose();
   _popupAd = null;
  }
 }

 static BannerAd _createBannerAd() {
  return BannerAd(
   adUnitId: AdManager.bannerAdUnitId,
   size: AdSize.fullBanner,
   listener: (MobileAdEvent event) {
    print("BannerAd event $event: ${event.index}");
    if (event.index == 0) {
     admobBloc.showBannerAd(state: true);
    }
   },
  );
 }

 static void showBannerAd() {
  if (_bannerAd == null) _bannerAd = _createBannerAd();
  _bannerAd
   ..load()
   ..show(anchorType: AnchorType.bottom);
 }

 static void hideBannerAd() async {
  if (_bannerAd != null) {
   await _bannerAd.dispose();
   _bannerAd = null;
  }
 }
}

quay trở lại hàm initState của main.dart các bác gọi Ads.showBannerAd()

main.dart

 @override
 void initState() {
  admobBloc.showBannerAd(state: false);
  super.initState();
  Ads.showBannerAd();
 }

Lên rồi nè ahihi